Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tài Trung
Bài tập cơ học kết cấu /Nguyễn Tài Trung. -Tái bản. -H. :NXB Xây dựng,2013
251 tr. ;27 cm
1.Bài tập 2. Cơ học kết cấu
624.171NG - T

Nơi yêu cầu

20/20
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009364;D.009365;M.020796;M.020797;M.020798;M.020799;M.020800;M.020801;M.020802;M.020803;M.020804;M.020805;M.020806;M.020807;M.020808;M.020809;M.020810;M.020811;M.020812;M.020813;