Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Ngọc Hải
Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực và khí nén /Trần Ngọc Hải. -Tái bản. -H. :NXB Xây dựng,2014
259 tr. ;27 cm
1.Thủy lực 2. Khí nén 3. Truyền động 4. Hệ thống
1.Trần Xuân Tùy
621.2TR - H

Nơi yêu cầu

13/30
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009362;D.009363;M.020768;M.020769;M.020770;M.020771;M.020772;M.020773;M.020774;M.020775;M.020776;M.020777;M.020778;M.020779;M.020780;M.020781;M.020782;M.020783;M.020784;M.020785;M.020786;M.020787;M.020788;M.020789;M.020790;M.020791;M.020792;M.020793;M.020794;M.020795;