Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đức Thiềm
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng - Kiến trúc nhà ở :Gióa trình đào tạo kiến trúc sư /Nguyễn Đức Thiềm. -Tái bản. -H. :NXB Xây dựng,2016
304 tr. ;27 cm
1.Kiến trúc2. Thiết kế3. Kiến trúc dân dụng4. Kiến trúc nhà ở
728NG - T

Nơi yêu cầu

5/5
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009327;D.009328;D.009329;D.009330;D.009331;