Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Việt Hà
Khí hậu kiến trúc /Việt Hà. -Tái bản. -H. :NXB Xây dựng,2012
225 tr. ;27 cm
1.Khí hậu kiến trúc2. Khí hậu3. Kiến trúc
1.Nguyễn Ngọc Giả
720.47VI - H

Nơi yêu cầu

5/5
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009322;D.009323;D.009324;D.009325;D.009326;