Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Đình Diệp
Kiến trúc nhỏ, tiểu phẩm tiểu cảnh kiến trúc quảng trường thành phố /Võ Đình Diệp. -Tái bản. -H. :NXB Xây dựng,2012
175 tr. ;27 cm
1.Kiến trúc nhỏ2. Tiểu cảnh3. Quảng trường4. Tiểu cảnh kiến trúc5. Kiến trúc
1.Việt Hà2. Nguyễn Ngọc Giả3. Nguyễn Hà Cương
721VO - D

Nơi yêu cầu

5/5
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009357;D.009358;D.009359;D.009360;D.009361;