Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

TS. Nguyễn Minh Khoa
Giáo trình quản lý khai thác đường /TS. Nguyễn Minh Khoa. -H. :NXB Xây dựng,2017
260 tr. ;27 cm
1.Quản lý2. Khai thác đường
1.TS. Nguyễn Hoàng Long2. TS. Vũ Hoài Nam3. ThS. Nguyễn Thu Trang4. ThS. Hoàng Thị Hương Giang
625.70711NG - K

Nơi yêu cầu

10/10
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009258;D.009259;M.020742;M.020743;M.020744;M.020745;M.020746;M.020747;M.020748;M.020749;