Dữ liệu biên mục
Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển
Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông nông thôn có sự tham gia của cộng đồng địa phương : Tài liệu giảng dạy thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP). - H., 2021
        44 tr. ; 27 cm.
           Tóm tắt: Nội dung chính của tài liệu về Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông nông thôn có sự tham gia của cộng đồng địa phương: Tầm quan trọng, các loại hình tham gia, cơ chế tham gia hiệu quả, phương pháp thúc đẩy công tác quản lý đường địa phương, các cách tiếp cận để nâng cao năng lực về bảo dưỡng thường xuyên của cộng đồng

Dữ liệu xếp giá   
UTC2: UTC2Đ [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
Công trình: D.009746
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho UTC2Đ: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Mục lục
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)