Dữ liệu biên mục
Dương Hùng Kiệt
Nghiên cứu thuật toán CNN và ứng dụng xây dựng mô hình phân loại rác thải tự động : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thông tin / Dương Hùng Kiệt, Nguyễn Trung Kiên, Đặng Bình Phước,.... - Tp. Hồ Chí Minh, 2021
        64 tr. ; 27 cm.
           Bản điện tử

           Tóm tắt: Nhóm tác giả đã thực nghiệm và xử lý tính toán thủ công với sự giúp đỡ của các thầy cô Bộ môn Công Nghệ Thông Tin, Phân hiệu Đại học Giao Thông Vận Tải Phân Hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đưa ra các thuật toán và cách xử lý tối ưu khi đưa vào trong phần mềm. Nghiên cứu và áp dụng thuật toán CNN trong việc nhận dạng, xử lý ảnh. Phân lớp các đối tượng “rác thải” khác nhau áp dụng trong việc huấn luyện và xử lý các ảnh đầu vào. Sau khi huấn luyện, mô hình sẽ nhận dạng được các vật thể đầu vào và cho người dùng biết đó là loại rác thải nào

        I. Nguyễn Trung Kiên. II. Đặng Bình Phước. III. Nguyễn Thanh Hoà. IV. Người hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Lê Minh.

Dữ liệu xếp giá   
UTC2: NCKH [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
CNTT: SV.000485
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho NCKH: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)