Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Anh Dũng
Nghiên cứu giải pháp đảm bảo ổn định ta luy nền đường miền núi huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Anh Dũng. -H.,2020
105 tr. ;30 cm
Tổng quan về ổn định ta luy nền đường và các giải pháp, công trình phòng hộ nền đường; Hiện trạng mất ổn định taluy nền đường trên các tuyến đường miền núi huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Đề xuất các giải pháp đảm bảo ổn định taluy nền đường trên các tuyến đường miền núi huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
1.Ổn định ta luy nền đường2.Đường miền núi huyện Na Hang3.Tỉnh Tuyên Quang
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Tuấn Anh
CT9185

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009185;