Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phan Dương Tuấn
Đề xuất tổ chức hoạt động dịch vụ kỹ thuật chính hãng xe Ferrari tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực /Phan Dương Tuấn; Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hùng Mạnh. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
104 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan, Đề xuất tổ chức Hoạt động dịch vụ kỹ thuật chính hãng xe Ferrari, Thiết kế kỹ thuật vị trí sửa chữa nhanh xe Ferrari, Kết luận
1.Hoạt động dịch vụ kỹ thuật2.Hãng xe Ferrari3.Thị trường thành phố Hồ Chí Minh
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hùng Mạnh
CK8051

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Cơ khí
Mã xếp giá
L.008051;