Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Thị Thập
Thương mại điện tử căn bản /Trần Thị Thập, Nguyễn Trần Hưng. -H. :Thông tin và Truyền thông,2020
322 tr. ;21 cm
Tổng quan về thương mại điển tử; giao dịch điện tử; marketing điện tử; an toàn thông tin trong thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; các vấn đề về pháp luật, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử
1.Thương mại điện tử2.Giao dịch điện tử3.Marketing điện tử
1.Nguyễn Trần Hưng
381.142TR - T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009757;D.009758;