Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Huỳnh Cao Kỳ
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Huỳnh Cao Kỳ. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
108 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình2.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng3.Quận 12
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT8022

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008022;