Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Dương Thị Bình Minh
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ /Dương Thị Bình Minh, Sử Đình Thành (Đồng C.b); Vũ Thị Minh Hằng,.... -Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi bổ sung. -H. :Thống kê
187 tr. ;24 cm
1.Giáo trình2.Lý thuyết tài chính tiền tệ
1.Sử Đình Thành2. Vũ Thị Minh Hằng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá