Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đức Toàn
Kỹ thuật thông tin quang /Nguyễn Đức Toàn (C.b); Chu Công Cẩn. -H.,2021
384 tr. ;27 cm
Trình bày về hệ thống thông tin quang; Sợi quang; Nguồn quang; Các bộ tách sóng quang; Các bộ ghép nối trong sợi quang; Hệ thống thông tin quang điều chế cường độ và tách trực tiếp IM-DD; Hệ thống thông tin quang sử dụng ghép kênh quang theo bước sóng WDM; Hệ thống thông tin quang sử dụng khuếch đại quang sợi EDFA, hệ thống thông tin quang kết hợp
1.Thông tin quang2.Bước sóng WDM3.Nguồn quang4.EDFA
1.Chu Công Cẩn
621.3827NG - T

Nơi yêu cầu

50/50
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009741;D.009742;M.026028;M.026029;M.026030;M.026031;M.026032;M.026033;M.026034;M.026035;M.026036;M.026037;M.026038;M.026039;M.026040;M.026041;M.026042;M.026043;M.026044;M.026045;M.026046;M.026047;M.026048;M.026049;M.026050;M.026051;M.026052;M.026053;M.026054;M.026055;M.026056;M.026057;M.026058;M.026059;M.026060;M.026061;M.026062;M.026063;M.026064;M.026065;M.026066;M.026067;M.026068;M.026069;M.026070;M.026071;M.026072;M.026073;M.026074;M.026075;