Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đặng Thị Nga
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp 4.0 /Đặng Thị Nga, Nguyễn Văn Quảng. -H.,2020
8 tr. ;27 cm
1.Thương mại điện tử2.Chất lượng nguồn nhân lực3.Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.Nguyễn Văn Quảng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá