Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Thu Thủy
Đánh giá hiệu quả của một số loại phụ gia tăng dẻo trong bê tông dùng cho mố trụ cầu /Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Xuân Ba. -H.,2020
11 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng phụ gia tăng dẻo thế hệ thứ 2 gốc Napthtalene Sunfonic Fomandehit (NFS) của 3 hãng phụ gia O-Basf (R561), Sika (Sikament 2000AT), Grace (Daracem 100) ảnh hưởng lên bê tông kết cấu mố trụ cầu cấp C30. Tác giả tiến hành thử nghiệm mỗi loại phụ gia (PG) ở các liều lượng khác nhau theo khuyến cáo nhà sản xuất để tìm ra hàm lượng PG tăng dẻo hợp lý về độ linh động cho hỗn hợp bê tông mố trụ cầu là 1,0% so với xi măng. Với hàm lượng phụ gia chiếm 1,0% so với xi măng cho cả 3 loại, tiến hành thử nghiệm thời gian duy trì độ linh động của hỗn hợp bê tông, chế tạo mẫu thử cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi ép chẻ, thử độ hút nước của bê tông và đánh giá về giá thành; tác giả đã đề xuất sử dụng phụ gia Sikament 2000AT đáp ứng nhiều nhất các tiêu chí cần có về yêu cầu kỹ thuật và tính kinh tế cho loại kết cấu bê tông này
1.Phụ gia tăng dẻo2.Napthtalene Sunfonic Fomandehit (NFS)3.Mố trụ cầu4.Cường độ chịu nén5.Độ linh động
1.Hồ Xuân Ba

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá