Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tuấn Cường
Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu gây tắc nghẽn và phương pháp bảo trì đến tính thấm của bê tông xi măng rỗng thoát nước /Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hữu Duy, Vũ Việt Hưng. -H.,2020
11 tr. ;27 cm
Gần đây, bê tông xi măng rỗng thoát nước (BTXMRTN) được xem là một trong những "Ứng dụng thực tế quản lý tốt nhất" trong việc thu và làm sạch nước mưa. Đặc tính nổi bật của loại bê tông này là độ rỗng tương đối cao (thông thường 15-30%) và sự liên kết của các lỗ rỗng, dẫn đến khả năng thấm cao và lưu giữ nước. Tuy nhiên, một trong những hạn chế sự áp dụng phổ biến của loại vật liệu này trong thực tế là do sự suy giảm của tính thấm theo thời gian do tác động của các vật liệu gây tắc nghẽn và không được bảo trì thường xuyên. Bài báo này trình bày kết quả phân tích, đánh giá ảnh hưởng của vật liệu cát gây tắc nghẽn và phương pháp bảo trì đến tính thấm của BTXMRTN. Từ đó, đề xuất các biện pháp bảo trì để đảm bảo tính thấm theo yêu cầu cho các kết cấu mặt phủ đô thị và thoát nước mặt bền vững
1.Bê tông xi măng2.Độ rỗng3.Tính thấm4.Tắc nghẽn5.Bảo trì
1.Nguyễn Hữu Duy2.Vũ Việt Hưng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá