Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Thu Hằng
Giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên trường đại học Giao thông Vận tải thông qua môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: thực trạng và giải pháp /Nguyễn Thị Thu Hằng. -H.,2020
7 tr. ;27 cm
Hiện nay, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng và toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ đó đang đặt ra những yêu cầu về xây dựng con người mới có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của ông cha ta để thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Sinh viên chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, cần phải tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết cho sinh viên. Bài viết tập trung phân tích: giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải thông qua giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
1.Truyền thống yêu nước2.Giảng viên3.Sinh viên4.Giảng dạy5.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá