Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thế Tấn
Một số trao đổi khi triển khai giảng dạy môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận CDIO ở trường đại học Giao thông Vận tải hiện nay /Nguyễn Thế Tấn. -H.
7 tr. ;27 cm
Từ năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Giao thông Vận tải thực hiện triển khai đổi mới công tác giáo dục và đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO; đây là một yêu cầu khách quan tất yếu đặt ra cho các trường đại học thuộc khối kỹ thuật, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của đất nước và hội nhập quốc tế. Triển khai giảng dạy chương trình, giáo trình mới môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng tiếp cận CDIO để phát huy tính chủ động, tích cực của người học, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Bài viết trình bày làm rõ việc cần thiết đổi mới chương trình, giáo trình môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận CDIO và những vấn đề cần chuẩn bị để triển khai hiệu quả trên thực tiễn
1.Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2.Phương pháp tiếp cận3.CDIO

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá