Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Bình
Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu khí phát thải nhà kính của hoạt động vận tải hàng hóa trong chuỗi cung ứng lúa gạo đồng bằng sông Cửu long =Greenhouse gas emission of freight transport–accounting for the rice supply chain of Vietnam /Nguyễn Thị Bình. -H.,2015
7 tr. ;27 cm
Mục tiêu của của bài báo là tổng kết một số nghiên cứu về hiệu suất phát thải phương tiện của Việt Nam và một số nước khác trên thế giới. Từ đó rút ra một số kết luận về hiệu suất phát thải phương tiện có thể sử dụng để tính toán tổng lượng phát thải từ hoạt động vận chuyển của các ngành công nghiệp ở Việt Nam. Đặc biệt, nghiên cứu sẽ ứng dụng các hệ số này và xây dựng khung tính toán cụ thể tổng lượng phát thải khí CO2 cho ngành sản xuất lúa gạo. Kết quả chỉ ra rằng, hoạt động vận chuyển của ngành sản xuất lúa gạo hiện đang phát thải khoảng gần 100 tấn CO2 năm 2011, chiếm khoảng 0,21% tổng lượng CO2 gây ra bởi hoạt động GTVT. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi phương thức vận chuyển từ đường bộ sang vận tải thủy nội địa trong chuỗi cung ứng gạo có thể mang lại lợi ích không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa rất tích cực đối với môi trường.
1.Khí phát thải nhà kính2.Vận tải hàng hóa3.Cung ứng lúa gạo4.Đồng bằng sông Cửu long

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá