Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Dương Hữu Tuyến
Xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa việc kết hợp nguồn lực và chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng tích hợp giữa doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tại việt nam =Setting up a research model of the relationship between resource coordination and information sharing in the supply chain integration between enterprises using logistics services and logistics service providers in Vietnam /Dương Hữu Tuyến. -H.,2015
6 tr. ;27 cm
Trên cơ sở phát triển lý thuyết về nguồn lực của doanh nghiệp, lý thuyết chuỗi cung ứng tích hợp (Supply chain integration) đã được nghiên cứu và phát triển sâu rộng trong nhiều nghiên cứu lý thuyết và được ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp. Bài báo xây dựng một mô hình nghiên cứu dựa trên hai mối quan hệ cấu trúc: mối quan hệ giữa việc kết hợp các nguồn lực logistics và chia sẻ thông tin với hiệu suất chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics (sau đây gọi là các LSPs). Thông qua nghiên cứu các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng dịch vụ logistics tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp nguồn lực logistics và chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics và LSPs có tác động đối với việc cải thiện hiệu suất logistics của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics.
1.Chuỗi cung ứng tích hợp2.Doanh nghiệp3.Dịch vụ Logistic

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá