Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

PGS.TS Bùi Trọng Cầu
Thiết kế và tính toán các dây chuyền thi công phát triển theo đợt =Linear scheduling for high - rise structures with repetitive activities /Bùi Trọng Cầu. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày phương pháp thiết kế, tính toán thời gian gián đoạn khi chuyển đợt và thời gian thực hiện cho các loại dây chuyền thi công phát triển theo đợt khác nhau, gồm dây chuyền đồng nhịp, dây chuyền đẳng nhịp và dây chuyền biến nhịp. Các phương pháp thiết kế và tính toán sẽ được thảo luận cho cả hai loại công trình phát triển theo đợt là các công trình phát triển theo một phương (quy ước) như ống khói, tháp, nhà siêu cao tầng v.v... và phát triển trong không gian ba chiều như thi công các nhà dân dụng và công nghiệp cao tầng thông thường. Bài báo cũng trình bày những vấn đề cần chú ý khi thiết kế các dây chuyền thi công phát triển theo đợt bằng phương pháp sơ đồ mạng PDM và các phần mềm thông dụng Primavera và Microsoft Project.
1.Dây chuyền đồng nhịp2.Dây chuyền đẳng nhịp3.Dây chuyền biến nhịp4.Dây chuyền thi công

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá