Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đào Quang Liêm
Các phương pháp điện hóa đánh giá hiệu quả ức chế ăn mòn thép trong bê tông :Electrochemical methods were used to evaluate the corrosion - inhibiting effectiveness for steel in concrete /Đào Quang Liêm, Bùi Quang Tuấn. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Ăn mòn là vấn đề quan trọng nhất làm suy giảm độ bền. Chính xác, tuổi thọ của bê tông cốt thép bị giới hạn do ăn mòn cốt thép. Các phương pháp điện hóa được sử dụng thường xuyên để đánh giá hiệu quả của các chất ức chế ăn mòn. Sự thuận lợi của phương pháp là thời gian thử nghiệm ngắn và các thông tin về cơ chế không chỉ cho các thiết kế bảo vệ ăn mòn hiện tại mà còn thiết kế cho các chất ức chế mới
1.Phương pháp điện hóa2.Ức chế ăn mòn thép3. Bê tông
1.Bùi Quang Tuấn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá