Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đặng Xuân Ngọc
Xây dựng lực lượng lao động cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam =Construction background workforce socialist-oriented market economy in Vietnam /Đặng Xuân Ngọc. -H.,2016
5 tr. ;27 cm
Qua hơn hai thập kỷ, nhờ việc nâng cao chất lượng nguồn lực lao động đã giúp cho người lao động Việt Nam chuyển dần từ lĩnh vực nông nghiệp năng suất thấp sang các công việc phi nông nghiệp có năng suất cao hơn. Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam vẫn đang thiếu hụt nguồn lao động có kỹ năng. Sự thiếu hụt kỹ năng thể hiện rõ nhất không chỉ trong các công việc kỹ thuật, chuyên môn, quản lí mà còn cả trong những công việc giản đơn hơn. Vì vậy, cần phải tập trung xây dựng một lực lượng lao động có kỹ năng cao để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại.
1.Lực lượng lao động2.Nền kinh tế thị trường3.Định hướng xã hội chủ nghĩa

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá