Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Viết Thanh
Diễn biến sa bồi đoạn luồng sông Cấm, cảng Hải Phòng :Back sitltation process in the Cam river navigation channel, /Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Anh Dân, Vũ Tuấn Hùng. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Tuyến luồng sông Cấm vào cảng Hải Phòng được tính từ kênh Đình Vũ đến cảng Hoàng Diệu. Đây là tuyến luồng huyết mạch trong mạng lưới luồng hàng hải Việt Nam với chiều dài 10,6km, chiều rộng đáy 80m, cao trình đáy -5,5m (hệ Hải đồ). Sa bồi luồng sông Cấm trung bình khoảng 258.608 m3 /năm. Do đó, việc nạo vét duy tu, duy trì chuẩn tắc tuyến luồng này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và thực hiện thường xuyên với tần suất 5-6 lần/năm. Dựa vào số liệu đo đạc địa hình từ năm 2010 đến 2014, bài báo đã trình bày diễn biến sa bồi luồng tàu sông Cấm. Kết quả cho thấy cường độ sa bồi chủ yếu tập trung ở đoạn cạn từ Km41+800 đến Km42+300 và từ Km38+300 đến Km39+000 từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm với cường độ sa bồi trung bình khoảng 21.401 m3 /tháng. Nguyên nhân dẫn đến sa bồi cũng được thảo luận trong nghiên cứu này
1.Sa bồi2.Sông Cấm3.Cảng Hải Phòng
1.Nguyễn Anh Dân2.Vũ Tuấn Hùng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá