Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Đức Thọ
Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng /Phạm Đức Thọ, Trần Thế Truyền, Bùi Anh Thắng,.... -H.,2019
10 tr. ;30 cm
Nghiên cứu này sử dụng mô hình lưới (lattice model) để mô phỏng sự hình thành và phát triển các vi khe nứt và ảnh hưởng của nó đến hệ số thấm của cấu kiện bê tông tăng cường sợi thép (FRC). Trong mô hình này, bê tông được xem là bão hòa nước và bỏ qua ảnh hưởng của hiện tượng mao dẫn. Luật ứng xử kết hợp cơ-thủy được phát triển dựa trên mô hình cơ học phá hủy Mazars với sự tăng độ thấm của bê tông là 1 hàm lập phương của độ mở rộng vết nứt. So sánh kết quả mô phỏng với thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất là 1 công cụ hữu hiệu cho phép đánh giá độ mở rộng vết nứt và ảnh hưởng của nó đến sự thay đổi hệ số thấm của bê tông sợi thép, có vai trò quan trọng trong việc phân tích độ bền của các kết cấu bê tông cốt sợi thép
1.Mô hình lưới2.Độ thấm3.Cơ học phá hủy4.Bê tông sợi thép
1.Trần Thế Truyền2.Bùi Anh Thắng3.Hồ Xuân Ba

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá