Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Đức Tuấn
Đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC =Fatigue life analysis for bogie frame of mc cargo carriages /Đỗ Đức Tuấn, Vũ Tuấn Đạt. -H.,2019
10 tr. ;30 cm
Để đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC (chở container) do Việt Nam sản xuất, phân tích động lực học kết cấu cho mô hình phần tử hữu hạn của khung giá chuyển hướng đã được thực hiện với tải trọng thay đổi trên miền thời gian có được từ kết quả mô phỏng động lực học đa vật thể với kích thích từ đường ray không bằng phẳng. Tuổi thọ mỏi của khung giá chuyển hướng được tính toán trên cơ sở phương pháp ứng suất danh nghĩa và đánh giá theo QCVN 87-2015-BGTVT
1.Tuổi thọ mỏi2.Khung giá chuyển hướng3.Toa xe hàng MC4.Mô hình phần tử hữu hạn5.Mô phỏng động lực học đa vật thể6.Phương pháp ứng suất danh nghĩa
1.Vũ Tuấn Đạt

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá