Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Mai Văn Thắm
Nghiên cứu đánh giá an toàn đoàn tàu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông khi thông qua bán kính đường cong nhỏ nhất /Mai Văn Thắm, Tào Văn Chiến. -H.,2019
9 tr. ;30 cm
An toàn cho đoàn tàu khi thông qua đường cong có bán kính nhỏ nhất là một trong vấn đề quan trong khi vận hành đoàn tàu. Bài báo đã sử dụng phần mềm Simpack để xây dựng mô hình 3D nghiên cứu động lực học và các chỉ tiêu đánh giá an toàn của đoàn tàu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông. Kết quả cho thấy trong hai trường hợp nền đường sắt phẳng thuận và kết cấu đường sắt sử dụng cấu kiện DTVII2 đều cho hệ số chống trật bánh lớn nhất nhỏ hơn 0,8 và hệ số ổn định chống lật nhỏ hơn 0,7. Kết quả này là các tiêu chí chính đảm bảo sự an toàn vận hành đoàn tàu khi thông qua bán kính đường cong nhỏ nhất R=300m của tuyến Cát Linh – Hà Đông.
1.Hệ số chống trật bánh2.Hệ số ổn định chống lật3.An toàn vận hành đoàn tàu4.Phần mềm Simpack
1.Tào Văn Chiến

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá