Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Ngọc Long
Ứng dụng Marketing vào công tác phục vụ chủ hàng tại ga Yên Viên :Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh /Trần Ngọc Long. -H.,2014
107 tr. ;30 cm
1.Marketing2.Ga Yên Viên3.Vận tải đường sắt
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà
KT4269

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.004269;