Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đặng Đình Tài
Nghiên cứu sử dụng vôi thuỷ hoá làm phụ gia cải thiện đặc tính cơ học của bê tông nhựa trong điều kiện ẩm ướt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Đặng Đình Tài. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
70 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Vôi thuỷ hoá2.Đặc tính cơ học3.Bê tông nhựa
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Phúc
CT7759

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007759;