Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Đình Lai (Chủ biên)
Sức bền vật liệu.Tập I /Vũ Đình Lai (Chủ biên). -Tái bản. -H. :Giao thông vận tải,2018
344 tr. ;27 cm
1.Nguyễn Xuân Lựu2. Bùi Đình Nghi
620.11VU - L

Nơi yêu cầu

50/50
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Vật liệu
Mã xếp giá
D.009377;D.009378;M.021706;M.021707;M.021708;M.021709;M.021710;M.021711;M.021712;M.021713;M.021714;M.021715;M.021716;M.021717;M.021718;M.021719;M.021720;M.021721;M.021722;M.021723;M.021724;M.021725;M.021726;M.021727;M.021728;M.021729;M.021730;M.021731;M.021732;M.021733;M.021734;M.021735;M.021736;M.021737;M.021738;M.021739;M.021740;M.021741;M.021742;M.021743;M.021744;M.021745;M.021746;M.021747;M.021748;M.021749;M.021750;M.021751;M.021752;M.021753;