Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Bích Hằng
Bài giảng Pháp luật Kinh tế (36 tiết) /Nguyễn Thị Bích Hằng. -Hồ Chí Minh :Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II,2019
135 tr. ;29 cm
1.Pháp luật Kinh tế2. Bài giảng 3. Pháp luật 4. Kinh tế
343.07NG - H

Nơi yêu cầu

0/52
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2M
Mã xếp giá
M.020866;M.020867;M.020868;M.020869;M.020870;M.020871;M.020872;M.020873;M.020874;M.020875;M.020876;M.020877;M.020878;M.020879;M.020880;M.020881;M.020882;M.020883;M.020884;M.020885;M.020886;M.020887;M.020888;M.020889;M.020890;M.020891;M.020892;M.020893;M.020894;M.020895;M.020896;M.020897;M.020898;M.020899;M.020900;M.020901;M.020902;M.020903;M.020904;M.020905;M.020906;M.020907;M.020908;M.020909;M.020910;M.020911;M.020912;M.020913;M.020914;M.020915;M.020916;M.020917;